2 Pin Halogen Capsule Bulbs

M9-CA - 12v 5w G4
M9-CA - 12v 5w G4
£1.74
5239 in stock.
M11-CA - 12v 10w G4 Capsule
M11-CA - 12v 10w G4 Capsule
£1.74
3921 in stock.
M88-CA - 24v 20w G4
M88-CA - 24v 20w G4
£2.15
1118 in stock.
M11-24-CA - 24v 10w G4 9X30mm
M11-24-CA - 24v 10w G4 9X30mm
£3.17
1050 in stock.
M67-CA - 24v 100w GY6.35
M67-CA - 24v 100w GY6.35
£2.44
508 in stock.
M86-PK-CA - 12v 20w G4 Axial
M86-PK-CA - 12v 20w G4 Axial
£11.68
354 in stock.
M42-OS - 6v 10w G4
M42-OS - 6v 10w G4
£4.16
254 in stock.
M74-PK-CA - 12v 50w GY6.35 Axial
M74-PK-CA - 12v 50w GY6.35 Axial
£15.00
210 in stock.
M76-PK-CA - 12v 20w GY6.35 Axial
M76-PK-CA - 12v 20w GY6.35 Axial
£15.00
157 in stock.
M32-PK-CA - 12v 50w GY6.35
M32-PK-CA - 12v 50w GY6.35
£16.20
150 in stock.
M67-PK-CA - 24v 100w GY6.35
M67-PK-CA - 24v 100w GY6.35
£21.36
120 in stock.
M36-GE - 24v 250w GY6.35
M36-GE - 24v 250w GY6.35
£13.44
90 in stock.
M75-PK-CA - 12v 35w GY6.35 Axial
M75-PK-CA - 12v 35w GY6.35 Axial
£15.00
85 in stock.
M67-GE - 24v 100w GY6.35
M67-GE - 24v 100w GY6.35
£5.39
82 in stock.
M47-BE - 12v 20w G4 2000HRS
M47-BE - 12v 20w G4 2000HRS
£2.11
81 in stock.
M86-PH - 12v 20w G4 Axial
M86-PH - 12v 20w G4 Axial
£2.00
78 in stock.
M73-PH - 12v 75w GY6.35 Axial
M73-PH - 12v 75w GY6.35 Axial
£1.99
60 in stock.
M28-GE - 12v 100w GY6.35  3000hrs
M28-GE - 12v 100w GY6.35 3000hrs
£5.28
51 in stock.
M89-PK-CA - 24v 50w GY6.35
M89-PK-CA - 24v 50w GY6.35
£18.96
47 in stock.
M89-OS - 24v 50w GY6.35
M89-OS - 24v 50w GY6.35
£3.32
37 in stock.
M29-GE - 6v 10w G4
M29-GE - 6v 10w G4
£3.42
33 in stock.
M75-OS - 12v 35w GY6.35 Axial
M75-OS - 12v 35w GY6.35 Axial
£1.99
32 in stock.
M76-24 - 24v 20w GY6.35 Axial
M76-24 - 24v 20w GY6.35 Axial
£5.74
30 in stock.
M73-PK-CA - 12v 75w GY6.35 Axial
M73-PK-CA - 12v 75w GY6.35 Axial
£15.00
29 in stock.
M28-OS - 12v 100w GY6.35  3000hrs
M28-OS - 12v 100w GY6.35 3000hrs
£4.56
28 in stock.
M74-OS - 12v 50w GY6.35 Axial
M74-OS - 12v 50w GY6.35 Axial
£1.80
27 in stock.
M30-OS - 6v 20w G4
M30-OS - 6v 20w G4
£4.20
27 in stock.
M42-BV - 6v 10w G4
M42-BV - 6v 10w G4
£4.16
26 in stock.
M33-OS - 24v 250w G6.35
M33-OS - 24v 250w G6.35
£5.54
26 in stock.
M76-OS - 12v 20w GY6.35 Axial
M76-OS - 12v 20w GY6.35 Axial
£1.99
26 in stock.
M74-PH - 12v 50w GY6.35 Axial
M74-PH - 12v 50w GY6.35 Axial
£1.99
25 in stock.
M30-PH - 6v 20w G4
M30-PH - 6v 20w G4
£4.40
21 in stock.
M88-OS - 24v 20w G4
M88-OS - 24v 20w G4
£3.32
16 in stock.
M42-GE - 6v 10w G4
M42-GE - 6v 10w G4
£4.58
15 in stock.
M9-PK - 12v 5w G4 - 10 Pack
M9-PK - 12v 5w G4 - 10 Pack
£11.52
14 in stock.
M47-PK - 12v 20w G4 2000HRS
M47-PK - 12v 20w G4 2000HRS
£11.76
13 in stock.
M11-PK - 12v 10w G4 Capsule
M11-PK - 12v 10w G4 Capsule
£12.72
13 in stock.
M34 - 6v 20w G4
M34 - 6v 20w G4
£6.82
12 in stock.
M76-1 - 12v 10w GY6.35 Axial
M76-1 - 12v 10w GY6.35 Axial
£5.24
10 in stock.
M29-OS - 6v 10w G4
M29-OS - 6v 10w G4
£3.42
8 in stock.
M75-24 - 24v 35w GY6.35 Capsule
M75-24 - 24v 35w GY6.35 Capsule
£6.82
7 in stock.
M35-NA - 12v 20w G4
M35-NA - 12v 20w G4
£7.87
5 in stock.
M29 - 6v 10w G4
M29 - 6v 10w G4
£3.42
2 in stock.
M35 - 12v 20w G4
M35 - 12v 20w G4
£7.87
1 in stock.
Sold Out
M75 - 12v 35w GY6.35 Axial
Sold Out
M67-PH - 24v 100w GY6.35
Sold Out
M67-OS - 24v 100w GY6.35
Sold Out
M11-CA-CA - DEAD
Sold Out
M67-BV - 24v 100w GY6.35
Sold Out
M43-PH - 6v 10w G4
Sold Out
M43 - 6v 10w G4
Sold Out
M42-PH - 6v 10w G4
Sold Out
M42 - 6v 10w G4